12860 ogłoszeń w bazie
Regulamin Muku.pl
ostatnia aktualizacja: 22-09-2022
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Muku.pl.
 2. Serwis ogłoszeniowy Muku.pl dostępny jest w internecie pod adresem https://muku.pl
 3. Korzystanie z serwisu jest darmowe.
 4. Przedmiotem ogłoszenia mogą być towary i usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Muku.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu. Działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji.
 6. Muku.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez sprzedającego lub kupującego warunków transakcji. Nie bierze także udziału w sporach powstałych między użytkownikami.
 7. Muku.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania ogłoszeń naruszających zasady regulaminu bez wcześniejszego informowania ogłoszeniodawcy.
 8. Do niniejszego regulaminu dołączony został załącznik w postaci Polityki prywatności, który zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w serwisie, których podstawą jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
II. REJESTRACJA
 1. Rejestracja użytkownika w serwisie jest bezpłatna, tak jak i utrzymanie konta użytkownika.
 2. Dane zbierane w polach formularza: "Nazwa użytkownika", "E-mail", "Kraj", "Województwo", "Miejscowość" oraz opcjonalnie: "Telefony", "Nazwa firmy", "Adres firmy ( ulica, nr domu / mieszkania )", "Adres strony firmowej", będą przetwarzane przez Muku.pl jako administratora danych zgodnie z Polityką prywatności.
 3. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Muku.pl nie przekazuje i nie udostępnia tych danych podmiotom czy osobom trzecim, nie wykorzystuje ich również do celów marketingowych.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dokonania zmian w swoich danych poprzez odpowiedni formularz w serwisie lub zażądania od administratora usunięcia jego danych z bazy danych serwisu.
III. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
 1. Ogłoszenie zamieszczane w serwisie przez użytkownika, publikowane jest przez okres 14 lub 28 dni.
 2. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie ma prawo do jego skasowania przez cały okres publikacji.
 3. Z chwilą upływu okresu publikacji ogłoszenia w serwisie, zarówno zdjęcia jak i treść ogłoszenia są jeszcze przez kolejne 30 dni przechowywane w bazie, umożliwiając jego ponowną aktywację. Po upływie tego okresu, następuje automatyczne usunięcie ogłoszenia.
 4. Treść ogłoszenia zamieszczanego w serwisie powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 5. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 6. Zabrania się zamieszczania w serwisie ogłoszeń o treściach naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 7. Nie można zamieszczać wielu ogłoszeń dotyczących tego samego przedmiotu.
 8. Wystawianie ogłoszenia w niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie niniejszego regulaminu.
 9. Muku.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub jego usunięcie, jeżeli uzna, że narusza ono regulamin bądź w jakikolwiek sposób szkodzi Muku.pl.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Muku.pl zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu serwisu.
 2. Muku.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Zmieniony regulamin jest wiążący z chwilą opublikowania zmian w serwisie.
 3. Informacja zawierająca date ostatniej aktualizacji regulaminu znajduje się na stronie logowania.
 4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z serwisu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunków powstałych na podstawie niniejszego regulaminu, rozstrzygane będą przez sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej właściwe dla siedziby właściciela Muku.pl.
 6. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.